Nowoczesna wytwórnia
konstrukcji stalowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych:

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest TRASKO-STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 117, kod pocztowy 63-400, e-mail: info@traskostal.pl, tel. +48627379700. Jesteśmy polskim producentem konstrukcji stalowych specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz obudów. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem mail: odo@traskostal.pl lub TRASKO-STAL Sp. z o.o. 63 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie artykułów RODO:

 • Art. 6 ust.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Art. 6 ust.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • Art. 6 ust.1 f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest:

 • Prowadzenie podstawowej działalności gospodarczej administratora, w tym realizacja niezbędnych obowiązków wynikających z umów administratora z kontrahentami (podwykonawcami, inwestorami, zamawiającymi)
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej infrastruktury informatycznej;
 • uzyskanie certyfikatów i uprawnień;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia;
 • dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony przepisami prawa lub przez okres czasu konieczny do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie i aktualizacja danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

 

Odbiorcy danych:

Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność transportową, pocztową lub kurierską
 • bankom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (instytucje publiczne, urzędy w tym: Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, itp.)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poznaj nasze atuty

 +7500

Ton 
rocznie

 +10 tys.

Zrealizowanych
projektów

 +25

Lat
doświadczenia
© 2024  |  TRASKO-STAL Sp. z o. o.
Projekt i realizacja MYKK
plende